Algemene Voorwaarden

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst met elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Verhalen die tot standkomen door begeleiding van Inge Schouten of derden blijven altijd eigendom van de schrijver, tenzij anders overeengekomen.

>Voorwaarden